Pháp điển Net - Công văn số 4654/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương, phụ cấp lương đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       Bộ lao động - Thương binh                           Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam        và xã hội          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 4654/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008

V/v Tiền lương, phụ cấp lương đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 4915/EVN-TC&NS ngày 20/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14982/BTC-TCDN ngày 10/12/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Xếp lương và phụ cấp lương:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia xếp lương, phụ cấp lương theo thang lương, bảng lương và phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ, trong đó Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương cơ quan Tổng Công ty xếp lương chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ theo hạng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Việc chuyển xếp lương và phụ cấp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

2/ Phụ cấp thu hút:

a) Thoả thuận áp dụng phụ cấp thu hút tính theo lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia như sau:

- Mức 20%, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số thấp hơn 0,3;

- Mức 30%, áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đại tu, sửa chữa điện nóng, thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 500 kv trở lên ở vùng có mức phụ cấp khu vực hệ số 0,3;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

7/ Chế độ khác:

a) Trả lương làm thêm giờ:

Công nhân, nhân viên thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện quốc gia làm việc trên hệ thống đường dây và trạm biến áp 500 kv thuộc điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thời giờ làm thêm và trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994, Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/20022 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Chế độ ăn định lượng: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ thoả thuận trên để hướng dẫn Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia triển khai thực hiện theo quy định./.

                                                                                            KT. Bộ trưởng                                        Thứ trưởng thường trực

                                                                                         Huỳnh Thị Nhân 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/12/2008 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software