Pháp điển Net - Luật số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội về Công nghệ cao
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Luật số: 21/2008/QH12

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

LUậT
CÔNG NGHệ CAO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao.

CHƯƠNG I
NHữNG QUY ĐịNH CHUN
G

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao tại Việt Nam.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Luật  này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 35. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

______________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11  năm 2008.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng          

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2009 
Ngày công báo
10/03/2009 
Số công báo
143+144/2009 
Số trang
17 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
13/VBHN-VPQH 11/12/2014 Văn phòng Quốc hội
Luật Công nghệ cao

  
 Luật
67/2014/QH13 26/11/2014 Quốc hội
Về Đầu tư

  
 Luật
32/2013/QH13 19/06/2013 Quốc hội
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software