Pháp điển Net - Thông tư Liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                Bộ quốc phòng -                                   Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Bộ Lao động - Thương binh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                   và Xã hội - Bộ Tài chính

Số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg
ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ
đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Thi hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quan nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg), Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Đối TƯợNG Và ĐIềU Kiện hƯởNG CHế Độ

1. Đối tượng và điều kiện áp dụng

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

b) Đã chuyển ngành rồi thôi việc;

c) Đã phục viên, xuất ngũ một thời gian rồi tiếp tục công tác (tái ngũ; làm việc ở cơ quan đơn vị tổ chức ngoài quân đội), sau đó lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2. Đối tượng không áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2009 
Ngày công báo
17/12/2008 
Số công báo
653+654/2008 
Số trang
30 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
110/2010/TTLT-BQP-... 08/09/2010 Bộ Quốc phòng; Bộ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

  
 Thông tư Liên tịch
22/2010/TTLT-BQP-B... 02/03/2010 Bộ Quốc Phòng; Bộ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Quốc Phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
142/2008/QĐ-TTg 27/10/2008 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software