Pháp điển Net - Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 62/2008/QĐ-BGDĐT           

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

quyết định

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng
 hình thức vừa làm vừa học

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học;

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Tháng 12 hàng năm các trường báo cáo tình hình tuyển sinh VLVH trong năm và dự kiến kế hoạch tuyển sinh VLVH năm sau.

Điều 38. Chế độ lưu trữ

1. Hồ sơ dự thi và bài thi của thí sinh trúng tuyển, các tài liệu liên quan đến kỳ thi tuyển sinh, trường phải lưu trữ trong suốt khoá đào tạo theo quy định của Pháp lệnh lưu trữ. Hết khoá đào tạo, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét huỷ bài thi.

2. Hồ sơ dự thi và bài thi của thí sinh không trúng tuyển lưu trữ một năm kể từ ngày thi.

3. Các tài liệu và kết quả thi (tên thí sinh, điểm các môn thi, điểm trúng tuyển) phải lưu trữ lâu dài.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG
                                                                              THứ TRƯởNG THƯờNG TRựC

                                                                                          Bành Tiến Long

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/12/2008 
Ngày công báo
06/12/2008 
Số công báo
630+631/2008 
Số trang
41 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
06/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

  
 Quyết định
19/VBHN-BGDĐT 21/05/2014 Bộ Giáo dục và ...
Hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

  
 Thông tư
15/2011/TT-BGDĐT 09/04/2011 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
01/2001/QĐ-BGDĐT 29/01/2001 Bộ Giáo dục và ...
Về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không chính quy

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software