Pháp điển Net - Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Thành phố Hà Nội      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 46/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2008

QuyếT ĐịNH

Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước;

Xét Tờ trình liên ngành số 697/LN STC-SNV-BTCTU ngày 18/9/2008 của liên ngành Sở Tài chính - Sở Nội vụ - Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội và báo cáo thẩm định số 112/STP-VBPQ ngày 04/9/2008 của Sở Tư pháp,

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương III
Tổ CHứC THực HIệN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện có trách nhiệm thực hiện các quy định kèm theo Quyết định này; tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhà nước về Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố.

Riêng năm 2008, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện và các cơ quan có Liên quan chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2008 đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhà nước đã thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2008 thì căn cứ quy định tại Quyết định này và chứng từ chi tiêu thực tế hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để nghiên cứu giải quyết./.

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân                                    Chủ tịch

                                                                                        Nguyễn Thế Thảo

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2008 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
18/2012/QĐ-UBND 31/07/2012 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
63/2006/QĐ-UBND 12/05/2006 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thành phố

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software