Pháp điển Net - Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN ngày 30/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
        NGÂN HàNG NHà NƯớC                           Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam        VIệT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 27/2008/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo
Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 01/2007/QĐ-NHNN ngày 05/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/11/2008 
Ngày công báo
17/10/2008 
Số công báo
575+576/2008 
Số trang
12 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
26/VBHN-NHNN 11/06/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

  
 Thông tư
26/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
01/2007/QĐ-NHNN 05/01/2007 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software