Pháp điển Net - Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 19/2008/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

Thông tư

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH
ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006
của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật
Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 152/2006/NĐ-CP), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số khoản của Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH) như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 mục I chế độ ốm đau phần B như sau:

"2. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

=

Tiền lương, tiền công đóng báo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/10/2008 
Ngày công báo
08/10/2008 
Số công báo
561+562/2008 
Số trang
15 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
23/2012/TT-BLĐTBXH 18/10/2012 Bộ Lao động, ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Chính phủ
Về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
03/2007/TT-BLĐTBXH 30/01/2007 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội b

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software