Pháp điển Net - Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/09/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân ; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân ; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     Việt Nam                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 26/2008/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp,
thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở,
chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng
giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất,
sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới
sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định
số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước

THốNG ĐốC NGÂN HàNG NHà NƯớC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Luật hợp tác xã năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Xét đề nghị đăng ký mở phòng giao dịch /Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Công văn số .... ngày ..../..../....., Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh (thành phố) ............. xác nhận Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đã đăng ký mở phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm, cụ thể như sau:

1. Tên: ................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................

3. Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Quyết định số....../.../QĐ-NHNN ngày.../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung ................ và các quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức quản lý hoạt động phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm an toàn và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro của phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm.  

 GIáM ĐốC

 

Nơi nhận:

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/10/2008 
Ngày công báo
26/09/2008 
Số công báo
531+532/2008 
Số trang
13 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2018/TT-NHNN 30/03/2018 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

  
 Thông tư
04/2015/TT-NHNN 31/03/2015 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về quỹ tín dụng nhân dân

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
24/2006/QĐ-NHNN 06/06/2006 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software