Pháp điển Net - Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/08/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành " Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

        bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          và xã hội - bộ công an -                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            bộ văn hoá, thể thao

          và du lịch - ubtưmttqvn

Số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-
     BVHTTDL-UBTƯMTTQVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

NGHị QUYếT LIÊN TịCH

Về việc ban hành "Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá
và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn
lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm"

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - bộ công an -
Bộ VĂN HOá, THể THAO Và DU LịCH - Uỷ BAN TRUNG ƯƠNG MặT TRậN
Tổ qUốC VIệT NAM

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an; Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trưởng ban Phong trào ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

quyết nghị

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng cộng ở cột 3 + 6 + 7 = tổng số xã, phường, thị trấn trọng điểm về TNMD.

Tổng cộng ở cột 2 = tổng cộng cột 11 + 12 = tổng số xã, phường, thị trấn lành mạnh.

Biểu TP-08: Tổng cộng cột 2+3+...+ 10 = tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, TP.

Biểu HQ - 08: Tổng cộng cột 2+3+...+ 10 = tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn huyện, quận thị xã thành phố trực thuộc tỉnh.

IV. Kiểm tra, thẩm định và khen thưởng kết quả chuyển hoá của xã, phường, thị trấn  

- Hàng năm, cơ quan chức năng cấp huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả tự phân loại chấm điểm của những xã, phường, thị trấn đạt 80 điểm trở lên để đề nghị tặng bằng khen, giấy khen đối với những xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn không có TNMT, MD; không có TNMT hoặc không có TNMD; chuyển hoá mạnh theo quy định tại mục 5 của Nghị quyết liên tịch 01.

- Liên ngành cấp tỉnh phối hợp, đề xuất với Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chế thực hiện trên địa bàn tỉnh về khen thưởng xã phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn được tặng bằng khen, giấy khen theo quy định tại mục 6.2 của NQLT 01./.  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/10/2008 
Ngày công báo
22/09/2008 
Số công báo
527+528/2008 
Số trang
19 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị quyết liên tịch
01/2005/NQLT-BLĐT... 17/11/2005 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software