Pháp điển Net - Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 118/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm
cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 215/1999/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí tìm kiếm cứu nạn:

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ quản cấp trên để phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo việc quản lý sử dụng kinh phí tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đúng mục đích, hiệu quả.

Chương iv
Tổ chức thực hiện

Điều 14. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế sẽ được khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước. Cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế, tuỳ tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./. 

                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/09/2008 
Ngày công báo
12/09/2008 
Số công báo
511+512/2008 
Số trang
15 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
215/1999/QĐ-TTg 03/11/1999 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software