Pháp điển Net - Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 58/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2001

Nghị định của chính phủ

Về quản lý và sử dụng con dấu

Chính phủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an,

Nghị định

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước.  Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Việc quản lý và sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức dùng trong công tác đối ngoại thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định cụ thể của Bộ Công an sau khi trao đổi với Bộ Ngoại giao.

Điều 15. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 62/CP ngày 22 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 16.

1. Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có sử dụng con dấu chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                Thủ tướng

                                                                                           Phan Văn Khải

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/09/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2010/TT-BCA 05/02/2010 Bộ Công an
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP

  
 Thông tư Liên tịch
05/2008/TTLT-BKH-B... 29/07/2008 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp

  
 Thông tư Liên tịch
02/2007/TTLT/BKH-B... 27/02/2007 Bộ Tài chính;Bộ ...
Về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

  
 Thông tư
08/2003/TT-BCA 12/05/2003 Bộ Công an
Về việc hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ

  
 Thông tư Liên tịch
07/2002/TT-LT 06/05/2002 Bộ Công an;Ban Tổ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
14/VBHN-BCA 14/04/2014 Bộ Công an
Hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

  
 Nghị định
31/2009/NĐ-CP 01/04/2009 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dãu

  
 Nghị định
02/2008/NĐ-CP 04/01/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng con dấu

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
62/CP 22/09/1993 Chính phủ
Về quy định việc quản lý và sử dụng con dấu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software