Pháp điển Net - Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 83/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

NGHị ĐịNH

Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội
đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương
do người sử dụng lao động quyết định

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Nghị định

Điều 1. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Điều 6.

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng     

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/08/2008 
Ngày công báo
11/08/2008 
Số công báo
447+448 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
02/2014/TT-BLĐTBXH 10/01/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
01/2013/TT-BLĐTBXH 30/01/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
01/2012/TT-BLĐTBXH 05/01/2012 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định mức tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
04/2010/TT-BLĐTBXH 29/01/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  
 Thông tư
01/2009/TT-BLĐTBXH 14/01/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 của Chính phủ

  
 Thông tư
17/2008/TT-BLĐTBXH 28/08/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 của Chính phủ

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
71/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Bảo hiểm xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software