Pháp điển Net - Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 bộ giáo dục và                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                       đào tạo                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

         Số 42/2008/QĐ-BGDĐT  

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

_____________________________________________________________________

Điện thoại liên lạc của CB xử lý hồ sơ liên kết đào tạo: ...................................................

* Ghi chú:

Cán bộ xử lý hồ sơ liên kết đào tạo đối chiếu hiện trạng hồ sơ của trường với thủ tục, quy trình để đánh dấu và kết luận "Ö" vào cột (3) hoặc (4) ở mục I và ghi kết luận xử lý.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/08/2008 
Ngày công báo
11/08/2008 
Số công báo
447+448 
Số trang
17 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
07/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software