Pháp điển Net - Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 14/07/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               uỷ ban nhân dân                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam         thành phố Hà Nội        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                    

          Số 46/2008/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

quyết định

Ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất
có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở
và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công)
sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số 922/TT-TNMTNĐ ngày 14/3/2008 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 812/STP-VBPQ ngày 21/5/2008,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn, các phòng, ban, chuyên môn thực hiện các quy định tại bản quy định này; Tổ chức thẩm định hồ sơ theo đúng quy định;

2.2. Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu thực hiện các thủ tục hành chính trong việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại bản quy định này;

2.3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng đất tại địa bàn các phường, xã, thị trấn; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về việc chuyển mục đích sử dụng đất để các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường, xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy định này.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện quy định này nếu phát sinh vướng mắc, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

                                                                                       TM. Uỷ ban nhân dân                                   KT. Chủ tịch                                                                                                                           Phó Chủ tịch

                                                                                          Vũ Hồng Khanh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/07/2008 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
121/2009/QĐ-UBND 22/12/2009 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software