Pháp điển Net - Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 14/07/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Tenvanban
Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 14/07/2008 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
46/2008/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
14/07/2008 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/07/2008 
Nguoiky
Vũ Hồng Khanh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
121/2009/QĐ-UBND 22/12/2009 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software