Pháp điển Net - Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/07/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện, Danh mục thuốc gây nghiện và Danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                      BỘ Y TẾ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 2033/1999/QĐ-BYT

            Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1999.

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện, Danh mục thuốc gây nghiện và Danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

- Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân;

- Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT, ngày 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

- Căn cứ Nghị định số 68/CP, ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

- Xét đề nghị của Ông cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/07/1999 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
25 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1442/2002/QĐ-BYT 25/04/2002 Bộ Y tế
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qui chế Quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT, ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
1346/QĐ-BYT 06/05/2011 Bộ Y tế
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

  
 Thông tư
10/2010/TT-BYT 29/04/2010 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software