Pháp điển Net - Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính (1990)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

PHÁP LỆNH

PHÁP LỆNH

NGÂN HÀNG, HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG

VÀ CÔNG TY TÀI CHÍNH

 

 

Để tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của các ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, công ty tài chính, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân;

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp lệnh này quy định tổ chức, hoạt động của các ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính, gọi tắt là tổ chức tín dụng.

 

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Điều 1

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2- Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cho tổ chức tín dụng có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Pháp lệnh này.

3- Tổ chức tín dụng không được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động phải đình chỉ hoạt động và thanh lý theo Điều 46 của Pháp lệnh này.

 

Điều 51

Mọi tổ chức, cá nhân đang thực hiện một trong các nghiệp vụ của tổ chức tín dụng không được Ngân hàng Nhà nước cho phép phải đình chỉ hoạt động nghiệp vụ đó.

 

                                                            Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1990

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/1990 
Ngày công báo
 
Số công báo
12/1990 
Số trang
 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
07/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về các tổ chức tín dụng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software