Pháp điển Net - Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 17/2008/QH12

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2008

luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

chương i
những quy định chung

Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

2. Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Luật này thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002.

2. Những văn bản quy phạm pháp luật bao gồm nghị quyết của Chính phủ; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; văn bản liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội được ban hành trước khi Luật này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị bãi bỏ, hủy bỏ hoặc được thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

___________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ ba  thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008

                                                                                          chủ tịch Quốc hội

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2009 
Ngày công báo
18/09/2008 
Số công báo
521+522/2008 
Số trang
40 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
24/2009/NĐ-CP 05/03/2009 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
80/2015/QH13 24/06/2015 Quốc hội
Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Luật
02/2002/QH11 16/12/2002 Quốc hội
Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  
 Luật
<> 12/11/1996 Quốc hội
Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software