Pháp điển Net - Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ tài chính                                       Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số 33/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước áp dụng cho công tác lập dự toán, quyết định dự toán, phân bổ giao dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước bao gồm:

- Danh mục mã số Chương - phụ lục số 01.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Hạch toán theo mã số cấp ngân sách:

- Đối với thu ngân sách nhà nước:

Đơn vị nộp khoản thu vào ngân sách nhà nước không phải ghi mã số cấp ngân sách. Căn cứ vào chế độ phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước của cấp có thẩm quyền, Kho bạc nhà nước hạch toán mã số cấp ngân sách vào hệ thống kế toán ngân sách nhà nước.

- Đối với chi ngân sách nhà nước:

Các cơ quan, đơn vị khi phát hành chứng từ chi ngân sách nhà nước (giấy rút dự toán hoặc lệnh chi tiền, chứng từ chi ngân sách nhà nước), phải ghi rõ khoản chi thuộc ngân sách cấp nào. Trên cơ sở đó, Kho bạc nhà nước hạch toán mã số cấp ngân sách vào hệ thống kế toán ngân sách nhà nước.

                                                                                             kt. bộ trưởng                                         thứ trưởng

                                                                                     Nguyễn Công Nghiệp

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2009 
Ngày công báo
22/06/2008 
Số công báo
359+360 
Số trang
70 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
192/2014/TT-BTC 12/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
300/2016/TT-BTC 15/11/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
56/2016/TT-BTC 25/03/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
104/2014/TT-BTC 07/08/2014 Bộ Tài chính
Về việc quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
97/2013/TT-BTC 23/07/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
217/2012/TT-BTC 17/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
110/2012/TT-BTC 03/07/2012 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
144/2011/TT-BTC 21/10/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
57/2011/TT-BTC 05/05/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
30/2011/TT-BTC 02/03/2011 Bộ Tài chính
Về việc quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
198/2010/TT-BTC 08/12/2010 Bộ Tài chính
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
143/2010/TT-BTC 22/09/2010 Bộ Tài chính
Về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
26/2010/TT-BTC 25/02/2010 Bộ Tài chính
V việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
223/2009/TT-BTC 25/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
136/2009/TT-BTC 02/07/2009 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
69/2009/TT-BTC 03/04/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
324/2016/TT-BTC 21/12/2016 Bộ Tài chính
Về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
26/2008/QĐ-BTC 14/05/2008 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
05/2008/QĐ-BTC 23/01/2008 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
105/2007/QĐ-BTC 19/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc huỷ bỏ một số Chương của hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
103/2007/QĐ-BTC 18/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành danh mục mã số chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia giai đoạn 2006 - 2010

  
 Quyết định
88/2007/QĐ-BTC 23/10/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mã số danh mục chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

  
 Quyết định
79/2007/QĐ-BTC 01/10/2007 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
37/2007/QĐ-BTC 17/05/2007 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mã số danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước

  
 Quyết định
07/2007/QĐ-BTC 13/02/2007 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
75/2006/QĐ-BTC 20/12/2006 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  
 Quyết định
74/2006/QĐ-BTC 20/12/2006 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
53/2006/QĐ-BTC 04/10/2006 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
26/2006/QĐ-BTC 11/04/2006 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
25/2006/QĐ-BTC 11/04/2006 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

  
 Quyết định
01/2006/QĐ-BTC 05/01/2006 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
70/2005/QĐ-BTC 19/10/2005 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
23/2005/QĐ-BTC 15/04/2005 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
26/2004/QĐ-BTC 18/03/2004 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
156/2002/QĐ-BTC 20/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  
 Quyết định
148/2002/QĐ-BTC 06/12/2002 Bộ Tài chính
Về việc ban hành mã số danh mục Mục - Tiểu mục phí và lệ phí của hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  
 Thông tư
67/2001/TT-BTC 22/08/2001 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước

  
 Thông tư
67/2000/TT-BTC 13/07/2000 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước

  
 Thông tư
60/1999/TT-BTC 01/06/1999 Bộ Tài chính
Về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

  
 Thông tư
156/1998/TT-BTC 12/12/1998 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước

  
 Quyết định
280TC/QĐ/NSNN 15/04/1997 Bộ Tài chính
Về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software