Pháp điển Net - Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1990)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

PHÁP LỆNH

PHÁP LỆNH

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Để xác định trách nhiệm quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phù hợp với đường lối đổi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân;

Căn cứ vào Điều 19 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp lệnh này quy định tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gọi tắt và Ngân hàng Nhà nước, là cơ quan của Hội đồng bộ trưởng, có chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trong cả nước, nhằm ổn định giá trị đồng tiền; là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 54

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1990.

 

Điều 55

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

 

                                                            Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1990

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/1990 
Ngày công báo
 
Số công báo
11/1990 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
20/CP 01/03/1995 Chính phủ
Về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
06/1997/QHX 12/12/1997 Quốc hội
Về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software