Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban Nhân dân cấp xã về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               bộ nông nghiệp và                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

           phát triển nông thôn -                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     bộ nội vụ

    Số 61/2008-TTLT-BNN-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh,
cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân
cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/06/2008 
Ngày công báo
27/05/2008 
Số công báo
313+314 
Số trang
19 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
31/2009/TTLT-BNNPT... 05/06/2009 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
14/2015/TTLT-BNNPT... 25/03/2015 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
01/2005/TTLT-BTS-BNV 03/02/2005 Bộ Thủy sản;Bộ ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thuỷ sản ở địa phương

  
 Thông tư Liên tịch
11/2004/TTLT-BNN-BNV 02/04/2004 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software