Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP ngày 03/04/2008 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
          toà án nhân dân tối cao -                             Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          viện kiểm sát nhân dân                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            tối cao - Bộ Văn hoá,

            thể thao và Du lịch -

     Bộ Khoa học và Công nghệ -

                   Bộ Tư pháp

           Số 02/2008/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP

Hà Nội, ngày  03 tháng 4 năm 2008

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc
giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn một số điểm như sau:

A. Về Những vấn đề chung

I. Các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân (quy định tại khoản 4 Điều 25 và khoản 2 Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự)

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/05/2008 
Ngày công báo
07/05/2008 
Số công báo
259+260 
Số trang
31 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  
 Luật
24/2004/QH11 15/06/2004 Quốc hội
Về Tố tụng Dân sự

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
01/2001/TANDTC-VKS... 05/12/2001 Toà án nhân dân tối ...
Về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software