Pháp điển Net - Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 của Bộ Công thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 của Bộ Công thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
18/2007/QĐ-BCT 
Ngaybanhanh
31/12/2007 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020 
TThieuluc
Đợi có hiệu lực 
Ngayhieuluc
 
Nguoiky
Lê Danh Vĩnh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software