Pháp điển Net - Pháp lệnh số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/05/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bưu chính, viễn thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       ủy ban thường vụ Quốc hội                           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số 43/2002/PL-UBTVHQ10

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2002

Pháp lệnh
bưu chính, viễn thông

Để phát triển nhanh và hiện đại hóa bưu chính, viễn thông, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính, viễn thông;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002;

Pháp lệnh này quy định về bưu chính, viễn thông.

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Vị trí của bưu chính, viễn thông

Nhà nước xác định bưu chính, viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển bưu chính, viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 78. Hiệu lực thi hành

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2002.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 79. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

                                                                               T/m ủ ban thường vụ Quốc hội
                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                          Nguyễn Văn An

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
29 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
160/2004/NĐ-CP 03/09/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông

  
 Nghị định
157/2004/NĐ-CP 18/08/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính

  
 Nghị định
142/2004/NĐ-CP 08/07/2004 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

  
 Nghị định
24/2004/NĐ-CP 14/01/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
49/2010/QH12 17/06/2010 Quốc hội
Về bưu chính

  
 Luật
42/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về tần số vô tuyến điện

  
 Luật
41/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội
Về viễn thông

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Luật
49/2010/QH12 17/06/2010 Quốc hội
Về bưu chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software