Pháp điển Net - Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2008 của Tổng cục Hải Quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

             Tổng cục Hải quan                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 916/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận Đơn yêu cầu
kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ

TổNG CụC TRƯởNG TổNG CụC HảI QUAN

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 24 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo về quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan cho Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/04/2008 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
19 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software