Pháp điển Net - Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/03/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 15/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

Quyết định

Ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hành nghề chứng khoán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/04/2008 
Ngày công báo
14/04/2008 
Số công báo
229+230 
Số trang
24 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
19/VBHN-BTC 25/03/2014 Bộ Tài chính
Hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

  
 Thông tư
147/2012/TT-BTC 10/09/2012 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
197/2015/TT-BTC 03/12/2015 Bộ Tài chính
Về việc quy định về hành nghề chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software