Pháp điển Net - Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                      Bộ Y tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 04/2008/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Bộ TRƯởNG Bộ Y Tế

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú ”.

Điều 2. Quy chế này không áp dụng cho việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú và kê đơn thuốc đông y.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Ghi chú:

- Báo cáo định kỳ: 12 tháng 1 lần với cơ quan quản lý Y tế trực tiếp.

- Báo cáo đột xuất khi sự cố bất thường (cháy, mất trộm, thuốc giả, ngộ độc, tai nạn...) báo cáo ngay đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.

 

......., ngày      tháng      năm 200...

Người báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/07/2008 
Ngày công báo
12/07/2008 
Số công báo
399+400 
Số trang
18 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2016/TT-BYT 29/02/2016 Bộ Y tế
Về việc quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
1847/2003/QĐ-BYT 28/05/2003 Bộ Y tế
Về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software