Pháp điển Net - Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 39/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

QuyếT ĐịNH

Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 25 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Quyết định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Tổ chức lễ khai mạc, bế mạc phục vụ các ngày lễ lớn của Nhà nước, tổ chức các đại hội thể thao, văn hoá... (bao gồm dịch vụ hậu cần, phục vụ...).

18. Chương trình, đề tải, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bao gồm cả các dịch vụ khoa học và công nghệ).

19. Cung cấp sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin (không bao gồm trang thiết bị công nghệ thông tin).

20. Đo đạc đất đai để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

21. Cung ứng các dịch vụ xét nghiệm, hoá chất mỹ phẩm, dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng vắc xin và các sinh phẩm y tế.

22. Cung ứng các hoạt động của công tác y tế dự phòng (như phun tấm hoá chất, xử lý môi trường phòng chống dịch, tiêm phòng.

23. Đấu giá tài sản công.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/04/2008 
Ngày công báo
22/03/2008 
Số công báo
199+200 
Số trang
19 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
105/2008/TT-BTC 13/11/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software