Pháp điển Net - Quyết định số 150/2001/QĐ/BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 1296TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996 (Phần 2)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Số hiệu tài khoản

Số hiệu tài khoản

Cấp I

Cấp II

 

1

2

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 121 “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” trên Sổ Cái.

2 - Đầu tư ngắn hạn khác (Mã số 128):

Phản ánh giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác của doanh nghiệp, như cho vay ngắn hạn, tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và các khoản đầu tư ngắn hạn khác.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Đầu tư ngắn hạn khác” là số dư Nợ của Tài khoản 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” trên Sổ Cái.

3 - Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Mã số 129):

Phản ánh các khoản dự phòng cho phần giá trị bị tổn thất do giảm giá các loại chứng khoán ngắn hạn của doanh nghiệp có thể xảy ra trong năm tài chính tiếp theo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn” là số dư Có của Tài khoản 129 “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn” trên Sổ Cái.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
199/2014/TT-BTC 19/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm

  
 Thông tư
232/2012/TT-BTC 28/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
1296-TC/QĐ/CĐKT 31/12/1996 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software