Pháp điển Net - Quyết định số 150/2001/QĐ/BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 1296TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996 (Phần 1)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 150/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Quyết định của bộ trưởng Bộ Tài chính

Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp bảo hiểm
ban hành theo Quyết định số 1296 TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996

bộ trưởng Bộ Tài chính

- Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH 10 ngày 09/12/2000;

- Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 20/5/1988;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;

- Căn cứ Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 012- Cổ tức phải trả:

Bên Nợ:

Số cổ tức phải trả hoặc lợi nhuận phải chia cho cổ đông, người góp vốn theo quyết định của HĐQT.

Bên Có:

Số cổ tức đã trả cho cổ đông, người góp vốn.

Số dư bên Nợ:

Số cổ tức còn phải trả cho cổ đông, người góp vốn.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2002 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
126 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
199/2014/TT-BTC 19/12/2014 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm

  
 Thông tư
232/2012/TT-BTC 28/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
1296-TC/QĐ/CĐKT 31/12/1996 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software