Pháp điển Net - Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 24/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8409/TTr-BKH ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYếT ĐịNH 

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 (gồm các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận), với nội dung chủ yếu sau:

1. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Vùng:

- Tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân hàng năm 10 - 11%;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố hoàn thành xây dựng chương trình hành động theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện; phân công cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm các chương trình dự án; nghiên cứu, biên soạn và trình Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án. 

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong Vùng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định này.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong Vùng tổ chức sơ, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             THủ TƯớNG 

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/02/2008 
Ngày công báo
14/02/2008 
Số công báo
107+108 
Số trang
10 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
113/2009/QĐ-TTg 11/09/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng Sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010

  
 Quyết định
75/2009/QĐ-TTg 11/05/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

  
 Quyết định
43/2009/QĐ-TTg 19/03/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software