Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 15/01/2008 của Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ công an - bộ lao động -                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          thương binh và xã hội -                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Bộ Tài chính - bộ nội vụ

Số 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Thông tư liên tịch   

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan
Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong
Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển
sang công nhân, viên chức Công an nhân dân

Căn cứ Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2007/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2007/NĐ-CP);

Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển ngành.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/03/2008 
Ngày công báo
03/03/2008 
Số công báo
161+162 
Số trang
16 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
03/2010/TTLT-BCA-B... 15/07/2010 Bộ Công an; Bộ Lao ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 02/06/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an Nhân dân

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
68/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân

  
 Nghị định
43/2007/NĐ-CP 26/03/2007 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software