Pháp điển Net - Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 20/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

NGHị ĐịNH

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức về quy định hành chính

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

Nghị định

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.   

Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.  

Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này./.  

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/03/2008 
Ngày công báo
17/02/2008 
Số công báo
109+110 
Số trang
14 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
4620/VBHN-BTP 12/06/2013 Bộ Tư pháp
Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  
 Nghị định
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
22/2006/QĐ-TTg 24/01/2006 Thủ tướng Chính phủ
Về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software