Pháp điển Net - Quyết định số 24/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ (Phần III)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

            Bộ TàI NGUYÊN Và                         CộNG HòA xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

             MÔI TRƯờNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 24/2007/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYếT ĐịNH

Ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ

DANH MụC

Địa danh quốc tế thế hiện trên bản đồ
(ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(Phần 3)

 

III. ĐịA DANH CHÂU ĐạI DƯƠNG

1. Hành chính

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .


Nội dung tham khảo kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 15-17 Ngọc Khánh, Toà nhà Đơn Nguyên 3, Tầng 7, Phòng 704

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@gmail.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/02/2008 
Ngày công báo
26/01/2008 
Số công báo
69+70 
Số trang
90 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software