Pháp điển Net - Quyết định số 24/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ (Phần I)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             Bộ TàI NGUYÊN Và                         CộNG HòA xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

             MÔI TRƯờNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 24/2007/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

QUYếT ĐịNH

Ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ

Bộ TRƯởNG Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI trường

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ" áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/02/2008 
Ngày công báo
26/01/2008 
Số công báo
65+66 
Số trang
98 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software