Pháp điển Net - Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      bộ tài nguyên và môi trường                          Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 23/2007/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

QUYếT ĐịNH

Ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất
và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Bộ TRƯởNG Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000; 1: 2000; 1: 5000; 1: 10 000; 1: 25 000; 1: 50 000; 1: 100 000; 1: 250 000 và 1: 1 000 000

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Quy định màu loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất                 

5. Thông số trải pattern loại đất trên bản đồ số    

 
Nội dung tham khảo kèm theo Quyết định  số 23/2007/QĐ-BTNMT
 ngày 17/12/2007

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@khai-tri.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/01/2008 
Ngày công báo
29/12/2007 
Số công báo
847+848/2007 
Số trang
49 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software