Pháp điển Net - Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               uỷ ban nhân dân                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              thành phố Hà Nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 137/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Quyết định

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
trên địa bàn thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003, số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, Xét đề nghị của giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4146/TTr- STC-BG ngày 30/10/2007 và của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 1356/STP-VBPQ ngày 14/11/2007,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội".

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Việc niêm yết công khai quyết định cưỡng chế phải được lập biên bản, có xác nhận của Chủ tịch Mặt trận tổ quốc cấp xã, tổ trưởng dân phố (hoặc trưởng thôn) nơi có đất thu hồi.

2. Sau 15 ngày kể từ ngày giao quyết định cưỡng chế hoặc niêm yết công khai quyết định cưỡng chế theo quy định tại điểm 1.5 khoản 1 điều này mà người bị cưỡng chế không bàn giao đất thì UBND cấp huyện chỉ đạo, tổ chức lực lượng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Chương IX
ĐIềU KHOảN ThI HàNH

Điều 73. Chủ tịch UBND cấp huyện; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành chức năng của Thành phố trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị mình chủ động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ công chức trong bộ máy tổ chức giải phóng mặt bằng, người được nhà nước giao đất cho thuê đất và tổ chức hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện nghiêm túc chính sách và trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại bản quy định này.  

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, Ban, Ngành, các quận huyện, người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất cần phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo UBND Thành phố./.

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân
                                                                                               kt. Chủ tịch
                                                                                              phó Chủ tịch

                                                                                          Vũ Hồng Khanh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2008 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
70 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Quyết định
33/2008/QĐ-UBND 09/06/2008 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc quy định thực hiện khoản 2 Điều 40 Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND Thành phố về thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
18/2008/QĐ-UBND 29/09/2008 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
165/2005/QĐ-UB 25/10/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định tạm thời xác định giá trị nhà, vật kiến trúc để bồi thường, hỗ trợ thực hiện NĐ 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ khi Nhà nước có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
80/2005/QĐ-UB 03/06/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  
 Quyết định
26/2005/QĐ-UB 18/02/2005 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành "Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội"

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software