Pháp điển Net - Quyết định số 144/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 144/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
144/2000/QĐ-BNN-TCCB  
Ngaybanhanh
29/12/2000 
Coquanbanhanh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Trichyeu
Về việc chuyển công ty Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên thành Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2000 
Nguoiky
Nguyễn Thiện Luân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software