Pháp điển Net - Quyết định số 145/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 145/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/12/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
145/2000/QĐ-BNN-TCCB  
Ngaybanhanh
29/12/2000 
Coquanbanhanh
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Trichyeu
Về việc chuyển công ty Xây dựng và phát triển nông thôn 3 thành Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/12/2000 
Nguoiky
Nguyễn Thiện Luân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software