Pháp điển Net - Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   bộ tài chính                                       Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 145/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày  06  tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP
ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất
và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP
ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP) như sau:

I. PHƯƠNG PHáP XáC ĐịNH GIá ĐấT

1- Phương pháp so sánh trực tiếp

Việc định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp phải tiến hành các bước sau đây:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

   - Lợi nhuận của nhà đầu tư: 239.100 tr.đ ´ 20%                       = 47.820 tr.đ

   Tổng chi phí và lợi nhuận                                                           180.845,73 tr.đ

Bước 4: Xác định giá đất

Giá trị ước tính của khu đất

239.100 tr.đ - 180.845,73 tr.đ  =  58.254,27 tr.đ

                           Làm tròn 58.000 tr.đ;  hoặc 5,8 tr.đ/m2

Kết luận giá trị của khu đất nêu trên khoảng 58 tỷ đồng hoặc 5,8 tr.đ/m2./.                                                                

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2007 
Ngày công báo
16/12/2007 
Số công báo
821+822 
Số trang
27 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
02/2010/TTLT-BTNMT... 08/01/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
36/2014/TT-BTNMT 30/06/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
123/2007/NĐ-CP 27/07/2007 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  
 Nghị định
188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Chính phủ
Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
114/2004/TT-BTC 26/11/2004 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software