Pháp điển Net - Luật số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về hóa chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 06/2007/QH12

LUậT
Hoá
CHấT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật hoá chất.

CHƯƠNG I
NHữNG QUY ĐịNH
CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động hoá chất, an toàn trong hoạt động hoá chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoá chất, quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoá chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hoá chất trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. áp dụng pháp luật

1. Hoạt động hoá chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

 

 

____________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/07/2008 
Ngày công báo
14/01/2008 
Số công báo
29+30/2008 
Số trang
25 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  
 Nghị định
113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất

  
 Nghị định
91/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

  
 Nghị định
38/2014/NĐ-CP 06/05/2014 Chính phủ
Về quản lý hoá chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học

  
 Nghị định
163/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoá chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

  
 Thông tư
28/2010/TT-BCT 28/06/2010 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá Chất

  
 Nghị định
90/2009/NĐ-CP 20/10/2009 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất

  
 Nghị định
108/2008/NĐ-CP 07/10/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software