Pháp điển Net - Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

         thành phố Hồ Chí Minh                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 135/2007/QĐ-UBND  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2007

QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị
 hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

uỷ BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị;

Căn cứ Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung tham khảo kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND
ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Để có nội dung toàn văn, đề nghị liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

Số 12, ngõ 34A Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7474312-13

E-mail: Khaitrihn@khai-tri.com

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/12/2007 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
24 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
45/2009/QĐ-UBND 03/07/2009 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Công văn
2554/CV-UB-QLĐT 02/07/1999 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc xây dựng và sửa chữa chung cư - nhà tập thể hư hỏng nặng trên địa bàn thành phố

  
 Quyết định
3665/UB-QLĐT 27/09/1997 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc bổ sung một số Quy định về kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software