Pháp điển Net - Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
133/2001/QĐ-UB 
Ngaybanhanh
31/12/2001 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc cho phép thành lập Mạng thông tin tích hợp trên Internet của thành phố Hồ Chí Minh (Cityweb) và ban hành quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động Cityweb 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2001 
Nguoiky
Nguyễn Thiện Nhân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software