Pháp điển Net - Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             thanh tra Chính phủ                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 2442/2007/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

Thông tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP
ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005;

Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập, kết luận và công khai bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập như sau:

phần I
những quy định chung

I. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2007/NĐ-CP) về kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là xác minh); kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là kết luận); công khai bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là công khai bản kết luận).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/12/2007 
Ngày công báo
26/11/2007 
Số công báo
789+790 
Số trang
19 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
01/2010/TT-TTCP 22/01/2010 Thanh tra Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
37/2007/NĐ-CP 09/03/2007 Chính phủ
Về việc minh bạch tài sản, thu nhập

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
527/2007/TTLT/TTCP... 22/03/2007 Thanh tra Chính phủ; ...
Về việc hướng dẫn việc xác định cơ quan, đơn vị tiến hành xác minh tài sản, thu nhập phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu, phê chuẩn các chức danh tại Quốc hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software