Pháp điển Net - Chỉ thị số 29/2002/CT-UB ngày 31/12/2002 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 29/2002/CT-UB ngày 31/12/2002 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
29/2002/CT-UB 
Ngaybanhanh
31/12/2002 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về đấu thầu 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2002 
Nguoiky
Nguyễn Thiện Nhân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software