Pháp điển Net - Quyết định số 109/2002/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 109/2002/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Môi trường 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
109/2002/QĐ-BTNMT 
Ngaybanhanh
31/12/2002 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Môi trường 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2002 
Nguoiky
Mai Ái Trực 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software