Pháp điển Net - Quyết định số 110/2002/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 110/2002/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2002 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Đất đai 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
110/2002/QĐ-BTNMT 
Ngaybanhanh
31/12/2002 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Vụ Đất đai 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/12/2002 
Nguoiky
Mai Ái Trực 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software