Pháp điển Net - Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 87/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và 
thanh toán chứng khoán

Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/11/2007 
Ngày công báo
03/11/2007 
Số công báo
754+755 
Số trang
38 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
43/2010/TT-BTC 25/03/2010 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
05/2015/TT-BTC 15/01/2015 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
60/2004/QĐ-BTC 15/07/2004 Bộ Tài chính
Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software