Pháp điển Net - Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
167/2002/QĐ-BTC 
Ngaybanhanh
31/12/2002 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2003 
Nguoiky
Nguyễn Sinh Hùng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software