Pháp điển Net - Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính (Phần 2 - hết)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 thông tư

thông tư

Số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập,
 chỉnh lý, quản lý hồ địa chính

(tiếp theo)

Đơn vị báo cáo:

...............................................

.............................................

THốNG KÊ CáC THửA ĐấT

(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số ...   ngày ..... tháng ... năm ...    )

 

 

Số thứ tự tờ bản đồ

Số thứ tự thửa đất

Diện tích

(m2)

Mục  đích đang sử dụng

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

Lý do có đất sử dụng

Tài sản gắn liền với đất

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/09/2007 
Ngày công báo
07/09/2007 
Số công báo
654+655 
Số trang
154 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về hồ sơ địa chính

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
29/2004/TT-BTNMT 01/11/2004 Bộ Tài Nguyên và ...
Về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software