Pháp điển Net - Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/08/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 15/2007/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007

thông tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP
ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động
và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

i. PHạM VI ĐIềU CHỉNH Và Đối TƯợNG áP DụNG

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quản lý lao động và tiền lương theo Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 86/2007/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước theo Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001, Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 và Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2007 
Ngày công báo
16/09/2007 
Số công báo
672+673 
Số trang
28 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
90/QĐ-LĐTBXH 25/01/2011 Bộ Lao động, ...
Về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

  
 Thông tư
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
86/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Chính phủ
Về việc quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software